Tag:

Chính phủ mới Malaysia

TTCT - Cuối cùng thì một chính phủ mới ở Malaysia cũng đã được công bố với đặc điểm là không có ghế phó thủ tướng nào, như để phòng ngừa hậu họa đã có... tiền lệ là phó thủ tướng cứ sáng chói đe dọa tới cả thủ tướng, như thời ông Anwar Ibrahim và ông Mahathir Mohamad đã hơn 20 năm về trước.