Tag:

Chỉnh sửa hình ảnh

TTCT - Trước đây người ta cần hàng ngàn tấm ảnh, nhiều giờ video của nhân vật đưa cho máy học rồi sau đó mới trông mong nó “sáng tạo” video mới. Nay chỉ cần một tấm ảnh thôi là đủ!