Tag:

Chuẩn hộ nghèo

TTCT - Theo quyết định ngày 30-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn hộ nghèo ở thành thị có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống. TTCT đã cùng những thị dân vào chợ để có thể hình dung về mức sống 1 USD/ngày.