Tag:

Chức trách

TTCT - Thời Xuân Thu có một người làm chức quan thổ huấn, coi việc biên chép và quản lý sổ sách đất đai nhân khẩu.