Tag:

Đừng xem thường chuyện lệch múi giờ!

TTCT - Tôi thường cố không đến biên giới muộn bởi có thể hết giờ làm thủ tục. Nếu qua được cũng khó tìm xe về thị thành. Nhưng, chỉ canh giờ để không đến biên giới muộn vẫn chưa đủ!