Tag:

Con quỷ ẩn hiện

TTCT - Tôi xem xâm hại tình dục trẻ em như bóng ma ám ảnh cuộc sống của cả những người biết chuyện mà không phải là nạn nhân của chúng.