Tag: Coywolf

TTCT - Hiếm khi nào một loài hoàn toàn mới tiến hóa ngay trước mắt các nhà khoa học. Nhưng điều đó có vẻ đang xảy ra ở khu vực Bắc Mỹ.