Tag:

Giới trẻ lười kết hôn

TTCT - Có lẽ, họ cần yêu và kết hôn với một con người cụ thể với mọi mặt tốt xấu của người đó chứ không phải là một hình mẫu chung chung hay một “chủ nghĩa hôn nhân” nào đó.

LTS: Diễn đàn “Giới trẻ lười kết hôn” tiếp tục nhận được những ý kiến bảo vệ cho quan điểm “không thích kết hôn”. Lý lẽ nào khiến nhiều người trẻ lựa chọn cách sống này?