Tag:

Gustave Flaubert

TTCT - Trong số tác phẩm của Gustave Flaubert, Ba truyện kể (Lê Hồng Sâm, Phùng Ngọc Kiên dịch; Nhã Nam & NXB Thế Giới) tuy không nổi tiếng bằng hai thành tựu lớn là Bà Bovary và Giáo dục tình cảm, nhưng lại có một vị trí đặc thù.