Tag:

Heather Heyer

TTCT- Một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa, với nền cai trị hiệu quả vượt bậc, nền kinh tế lớn nhất thế giới, và tự hào là người bảo vệ của các giá trị tự do dân chủ, vẫn không thoát khỏi những chia rẽ đang có vẻ ngày càng sâu sắc.