Tag:

Jean François Hubert

TTCT - “Tôi là một chuyên gia về nghệ thuật Việt Nam, làm việc theo bốn hướng, đó là viết về mỹ thuật Việt Nam, phụ trách triển lãm về nghệ thuật Việt Nam, dạy về nghệ thuật Việt Nam và giám định tính thật giả của tác phẩm nghệ thuật. Ở hướng thứ tư tôi làm việc cho Hãng đấu giá nghệ thuật Christie’s!”.