Tag:

LEONARD VAIHT

TTCT - Viên kỹ sư trưởng xuất hiện đột ngột trong phòng giám đốc xí nghiệp. Trên tay giữ một vật gì đó nom giống mẩu nhựa dẻo.