Tag:

Liên hoan phim nhân học

TTCT - LTS: Một liên hoan phim khá lạ vừa kết thúc: Liên hoan quốc tế phim nhân học, lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM từ ngày 10 đến 14-11-2012. Tựa bài nêu lên một trong những điểm cốt lõi nhất của liên hoan: tìm hiểu các tiểu văn hóa từ những góc nhìn mật thiết gắn bó với con người.