Tag:

Lilly

TTCT - Có nhiều cách để mỗi cá nhân hành động vì môi trường. Trường hợp một “chủ nhà băng” 14 tuổi ở Peru và một nhà hoạt động môi trường 11 tuổi ở Thái Lan là hai câu chuyện như vậy.