Tag:

Máy in 3D

TTCT - Trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Mỹ được làm vào những thập niên cuối của thế kỷ trước, những người hành tinh khác đến Trái đất, khi nhìn thấy chiếc máy tính để bàn họ đã vồ lấy con chuột để hét vào nó nhằm ra lệnh cho máy tính hoạt động.