Tag:

Miễn thuế

TTCT - Phiên họp tuần trước của Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội đã bác đề xuất miễn thuế cho một số đối tượng tại tờ trình của Chính phủ (nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường). Chính phủ thì khẳng định sẽ kiên trì bảo vệ đề xuất này.