Tag:

Mối nguy từ nợ công

TTCT - Hàng loạt địa phương làm trái chỉ đạo của Thủ tướng về nợ xây dựng cơ bản. Một kiểu “lách luật” mới nảy sinh: doanh nghiệp tự đăng ký và ứng tiền làm dự án, khi nào địa phương có tiền thì trả lại.