Tag:

Mối quan hệ đan xen

TTCT - Quan hệ giữa các quốc gia bao gồm nhiều mặt đồng thời, gọi là ngoại giao đa phương. Các hội nghị cấp ngoại trưởng và hội nghị mở rộng của ASEAN tuần qua đã cho thấy điều đó phức tạp ra sao. Dễ hiểu, các mối quan hệ biến đổi cùng với sự thịnh suy của từng đối tác và chọn lựa của từng nước ASEAN cũng như của cả khối, vấn đề là làm sao cân đối được tất cả để giữ tình hình được cân bằng.