Tag:

Narasimha Rao

TTCT - Theo chính sách “hướng Đông” mà Thủ tướng Narasimha Rao đã đề ra năm 1991, chỉ chục năm sau Ấn Độ họp thượng đỉnh hằng năm với ASEAN, lấy đó làm kim chỉ nam cho quan hệ kinh tế và chiến lược với khu vực này.