Tag:

Thế giới “âm họa” của Nguyễn Cao Nguyên

TTCT - Sau hơn 40 năm sáng tác, giảng dạy, hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài, họa sĩ Nguyễn Cao Nguyên trở về ra mắt triển lãm (*) tranh màu nước thể loại trừu tượng với kỹ thuật thể hiện độc đáo mà ông gọi là “âm họa” (negative painting).