Tag:

Nguyễn Văn Trung

Dù còn nhiều điều cần bàn thảo nhưng “Hồ sơ về Lục châu học” là một công trình kết tập tài liệu (phần lớn là quý hiếm) và khảo cứu quy mô hoành tráng trước giờ hiếm thấy. Điều đáng quý hơn nữa là cung cách làm việc khoa học và sự cẩn trọng khách quan trong việc trình bày luận điểm của tác giả.