Tag:

Những dấu chân đẹp

TTCT - Nếu backpacker là một từ đã khá quen thuộc để chỉ những người du lịch bụi thì trashpacker nôm na để chỉ những người nhặt rác. Ở VN, trashpacker là những người kỳ lạ trong mắt người khác: mê nhặt rác và di chuyển khắp nơi để nhặt rác.