Tag:

Những đóng góp và khó khăn

TTCT - Họ “Nguyễn” đã đứng vào hạng 13 họ phổ biến nhất ở Úc, vượt qua các họ “truyền thống” như “Brown”, “Johnson”, “Walker”, “Campbell” và “Robinson”. Dự báo đến năm 2023, nước Úc sẽ có nhiều người mang họ “Nguyễn” hơn là họ “Smith”.