Tag:

Nỗi uất nghẹn

TTCT - Thêm một lần nữa những người đàn ông đó lại đến nhà. Họ nói với tôi về tình yêu, về lòng trắc ẩn và về những sự vụ nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Tôi nói với họ về những người đàn bà.