Tag: Phantomas

TTCT - Tình trạng tội phạm ở nước ta thật tồi tệ. Ý tôi muốn nói là: Rất tốt! Có thể nói là không có, hay chính xác là có cũng như không nếu so sánh với các quốc gia phương Tây: nào là giết người, nào là cướp của hầu như mỗi ngày.