Tag:

Quê tôi

TTCT - Kinh tế thị trường ập đến, quê tôi không thể đứng ngoài cuộc. Quảng cáo là một trong những câu chuyện làm kinh tế thú vị mà các nhà kinh tế cấp huyện quê tôi học được.