Tag:

MẮT ẢNH: GAI CỦA HOA HỒNG  

  • 16/3/2015
  • 155 từ

Một tác phẩm siêu thực của nghệ sĩ Pháp Red Calback, được hình thành bằng sự thay đổi hoặc làm biến dạng con người kết hợp với thế giới tự nhiên