Tag:

Rừng Nga

TTCT - Tôi sang Nga ba lần. Lần đầu ngay sau ngày giải phóng, năm 1976, khách mời đoàn nhà văn nước Việt Nam thống nhứt vừa mới chiến thắng, thật oai, đi xe Volga đen, ăn cơm nhà hàng, dự lễ Cách mạng Tháng Mười với nguyên thủ quốc gia.