Tag:

Silent party

TTCT - Liệu bao nhiêu phần trăm trong số 2,5 triệu người khiếm thính ở Việt Nam (*) được chia sẻ và vượt khỏi biên giới lời nói để thật sự sống đời nồng nhiệt?