Tag:

Sự biến mất của các ông voi

TTCT - Xung quanh đền Hùng hiện chưa có số liệu về các ông Voi bị biến mất. Kỹ sư địa chất kiêm nhiếp ảnh gia Vương Hồng cũng vừa qua đời năm ngoái, chẳng ai rỗi hơi như ông để trèo cây đếm xem còn mấy ông Voi quanh đền Hùng