Tag:

Ta tự cười mình

TT - Hãy biết cách tự cười mình, điều ấy không chỉ làm xung quanh ta vui vẻ mà trong sâu xa hoạt động đó, nếu chủ ý thực hiện một cách có nghệ thuật, nó mang lại nhiều hiệu quả bất ngờ cho cuộc sống.