Tag:

Thách thức 1 triệu

TTCT - Nghiên cứu mới cho thấy các thuật toán, trí tuệ nhân tạo và máy móc được thiết kế để nhận diện mặt người vẫn còn gặp nhiều khó khăn làm chính xác việc đó khi quy mô của thử nghiệm tăng lên.