Tag:

Thay đổi hệ thống đại học

TTCT - Năm 2015 được giới giáo dục dự đoán sẽ là năm của các ý tưởng “Định nghĩa lại đại học”. Một cuộc đối thoại giáo dục toàn cầu diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc (từ ngày 26 đến 28-2-2015) đã “bóc dỡ” những yếu tố đang tác động sâu sắc tới sự biến đổi của hệ thống giáo dục đại học này.