Tag:

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

TTCT - Trên tất cả, Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu là hi vọng lớn nhất để bảo vệ đại dương và các nguồn lực của nó. Nhưng thật đáng tiếc vì chỉ có một điều khoản liên quan tới đại dương trong thỏa thuận này.