Tag:

Thỏa ước nhóm doanh nghiệp

Tại Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM, các doanh nghiệp (DN) chung ngành nghề đã ngồi với nhau để thống nhất mang lại những chính sách đãi ngộ chung tốt hơn cho người lao động (NLĐ). Những bản thỏa ước lao động tập thể nhóm DN đầu tiên đang tạo ra những thay đổi để cả NLĐ và DN đều được lợi.