Tag:

Thời hiệu thừa kế

TTCT - Hai điều rất đặc thù trong khuôn khổ áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề “thời hiệu” nói chung và “thời hiệu thừa kế” nói riêng có nguồn gốc gắn với hai khuyết tật trong loạt quy tắc về thời hiệu trong Bộ luật dân sự hiện hành, rất cần được khắc phục.