Tag:

TRẦN ANH KHÔI

TTCT - Gần đây trên các phương tiện truyền thông, cụm từ “văn hóa đọc” được dùng khá nhiều, mà hầu hết là những bài nhận xét rằng nước ta đang xuống cấp về văn hóa đọc. Cũng nên dừng lại một chút để mổ xẻ khái niệm này.