Tag:

Trần Song Hào

TTCT - Từ khi Chương trình tiêm chủng mở rộng (Expanded Program on Immunization - EPI) phổ cập toàn quốc năm 1985, tỉ lệ mắc bệnh sởi giảm rõ rệt.