Tag:

Trần Xuân Giá

TTCT - Là người tâm huyết với việc cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cũng như đúc kết nhiều kinh nghiệm trong đổi mới, ông Trần Xuân Giá, nguyên bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư, cho rằng cần phải thống nhất quan điểm Nhà nước cần làm đúng vai trò của mình là chỉ phục vụ xã hội, phục vụ toàn bộ sự nghiệp phát triển chứ không kinh doanh.