Tag:

TS Nguyễn Thị Hồng Minh

TTCT - Nông nghiệp phát triển âm và phát sinh nhiều vấn đề đến mức “phải xem lại cách tiếp cận về quản lý, về chính sách và quan điểm phát triển nông nghiệp” - TS Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên thứ trưởng Bộ Thủy sản, trao đổi với TTCT.