Tag:

ULRICH KNELLWOLF

TTCT - Schlegel chuẩn bị đón đợi mọi sự tồi tệ nhất, song những gì hiện ra trước mắt đã vượt quá các dự tính bội phần. Lạy Chúa, con gái ông đã quẳng đâu trí khôn, và, đau đớn hơn nữa, óc thẩm mỹ của nó rồi?