Tag:

Valentine

  • TTCT
  • 8/2/2010
  • 1138 từ

TTCT - “Mồng 1 tết cha, mồng 2 tết mẹ, mồng 3 tết thầy”, lệ xưa thay đổi ra sao khi mồng 1 năm nay trùng với ngày lễ tình nhân?