Tag:

Vàng Thị Mai

TTCT - “Lanh gắn với dân tộc Mông như vợ với chồng. Lanh là sự kết tinh của tri thức, của bản sắc, là tinh hoa văn hóa dân tộc Mông trên núi cao... Còn công việc của chúng tôi là cố gắng đưa lanh của dân tộc mình tỏa khắp năm châu!”.