Tag:

Việt Nam thời hậu chiến

TTCT - Vào giai đoạn khó khăn nhất của đất nước Việt Nam thời hậu chiến, ngay sau cuộc chiến tranh biên giới 1979, Gabriel Garcia Marquez đã có một bài viết đặc biệt (gần 5.000 từ) cho tờ tạp chí lừng lẫy của Mỹ và thế giới The Rolling Stones về một Việt Nam đang vật lộn giữa thời kỳ chuyển giao cam khổ.