Tag:

Xót xa sông

TTCT - Nhà ông ở sát bờ sông. Ngôi nhà được xây dựng từ bao giờ, ông không biết chính xác nhưng những cây cột gỗ tròn trong nhà vẫn còn in lại ngấn nước ngập cao khỏi nền hơn một mét, cho thấy nhà phải có trước ngày xảy ra trận lụt lớn ở địa phương.