Tag:

Y2K

TTCT - LTS: Sau bài “Câu hỏi của một bác sĩ”, TTCT nhận được bài viết của hai độc giả như những lời đáp gián tiếp cho câu hỏi này. TTCT trích giới thiệu.