Tag:

Thực học

TTCT - Chúng ta sẽ chuẩn bị gì cho niềm tin vào sự đổi đời của đất nước bằng con đường khoa học, công nghệ và giáo dục, vào sự tự khẳng định của cá nhân và quốc gia trên bàn cờ toàn cầu hóa bằng tri thức?

TTCT - Dự thảo chiến lược cải cách giáo dục của Việt Nam được công bố từ năm 2008, nay vẫn trong quá trình “thảo luận, lấy ý kiến hoàn thiện”. Cũng trong thời gian ấy, những láng giềng như Singapore và Malaysia đã và đang khởi động các chương trình cải cách giáo dục lớn.