Tag:

apartheid

TTCT - Năm năm giữ chức tổng thống quả là ngắn ngủi so với 27 năm lao tù của ông Nelson Mandela. Tuy nhiên, vị tổng thống đầu tiên của Nam Phi hậu apartheid đã đặt nền móng hòa giải ở đất nước vô cùng phân hóa này.