GS VLADIMIR KOLOTOV 
(Giám đốc Viện Hồ Chí Minh tại LB Nga)

Tác giả

Tổng số bài viết : , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!