GS VLADIMIR KOLOTOV 
(GIÁM ĐỐC VIỆN HỒ CHÍ MINH TẠI LB NGA)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!